Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Lista Referencyjna - Administracja Publiczna

Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
KANCELARIA SENATU
KANCELARIA SENATU
Na zlecenie Kancelarii Senatu Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna przeprowadziła cztery trzygodzinne szkolenia na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy".
Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Transportu Miejskiego
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, praktyczną wiedzą, dobrym przygotowaniem merytorycznym oraz wysokim poziomem umiejętności osobistych.
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu potwierdza wykonanie przez firmę Gamma s.j. usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu Czterech dwudniowych szkoleń łącznie dla 60 nauczycieli akademickich (pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników dydaktycznych) Akademii Medycznej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Organizacja szkolenia została przeprowadzona w sposób profesjonalny na bardzo wysokim poziomie. Program szkolenia został dostosowany do potrzeb i poziomu uczestników. Ponadto trener szkolenia przekazał wiedzę w sposób rzetelny i przejrzysty - popierając ją licznymi przykładami i ćwiczeniami.
Akademickie inkubatory – przedsiębiorczości
Akademickie inkubatory – przedsiębiorczości
Projekt został oceniony wysoko, zarówno pod względem przekazu merytorycznego, jak również atmosfery oraz zaangażowania i komunikatywności trenerów prowadzących szkolenia. W związku z tym możemy zarekomendować firmę Gamma, jako profesjonalnego partnera szkoleniowego.
ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. Warszawy
ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. Warszawy
Program szkolenia i materiały Szkoleniowe zostały dopasowane do specyfiki naszego urzędu i uwzględniały nasze indywidualne potrzeby. Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, Znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były pozytywne opinie pracowników.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJII MODERNIZACJI ROLNICTWA MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJII MODERNIZACJI ROLNICTWA MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY
Trener prowadzący szkolenie wykazał się znajomością omawianych tematów, profesjonalizmem i zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych (średnia ocena trenera 494 w skali 1-5). Szkolenie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie, a firma Gamma okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
ARR Agencja Rynku Rolnego
ARR Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego potwierdza, że firma Gamma zgodnie z zamówieniem z dnia 5 kwietnia br. zrealizowała następującą usługę: Przeprowadzenie w dniach 25-26 kwietnia 2013 roku szkolenia nt. „Budowanie Współpracy i kierowanie zespołem (z elementami coachingu)”;
CENTRUMEDUKACJI ZAWODOWEJ U RESORTU FINANSOW
CENTRUMEDUKACJI ZAWODOWEJ U RESORTU FINANSOW
Niniejszym zaświadczam, że firma „GAMMA" D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mysłowicka nr 15, 01-612 Warszawa, NIP 1132690108, REGON 141113717, na zlecenie Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów zrealizowała usługę przeprowadzenia Szkolenia nt. „Komunikacja w przywództwie" dla grupy 41 dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa Finansów,
PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością oraz w pełni profesjonalnie, co potwierdzają zaakceptowane zgodnie z zapisami umowy raporty ze Szkoleń oraz pozytywne opinie uczestników na temat szkolenia oraz trenerów, wyrażone w ankietach poszkoleniowych.
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć. Potwierdzamy, że szkolenia zostały wykonane należycie.
GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY
GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY
Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny ankietach ewaluacyjnych. Szkolenia zostały zrealizowane na wysokim poziomie, a firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka jawna okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
Główny URZĄD NADZURU BUDOWLANEGO
Główny URZĄD NADZURU BUDOWLANEGO
Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili wartość merytoryczną szkolenia, w szczególności znajomość tematu i umiejętność przekazania wiedzy przez wykładowcę. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, w miłej i przyjaznej atmosferze.
IZBA SKARBOWA W KIELCACH
IZBA SKARBOWA W KIELCACH
Izba Skarbowa w Kielcach potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w dniu 17 sierpnia 2012 roku szkolenie pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej” dla łącznie 36 uczestników, pracowników Izby Skarbowej w Kielcach oraz pracowników podległych urzędów skarbowych z województwa świętokrzyskiego.
IZBA CELNA W GDYNI
IZBA CELNA W GDYNI
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych (średnia ocena trenera 4,75 na stali 1-5). Szkolenie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie, a firma Gamma okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
W ramach projektu, w obszarze zarządzania przez kompetencje udzielono 4 urzędom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Katowicach
KANCELARIA SEJMU
KANCELARIA SEJMU
Realizacja zamówienia została wykonana zgodnie z zawartą umową. Wykonawca w ramach niniejszej umowy: opracował program sesji szkoleniowych, opracował i dostarczył każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe, wydał zaświadczenie każdemu uczestnikowi, który wziął udział w szkoleniu, przeprowadził ankiety badające poziom satysfakcji z odbytego szkolenia.
Lubuski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., potwierdza przeprowadzenie szkoleń pn. „Mobbing – istota zjawiska” przez firmę Gamma sp. j.  z siedzibą w Warszawie ul. Mysłowicka 15.
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Program szkolenia przygotowany przez firmę Gamma został dostosowany do oczekiwań MSZ i uwzględniał specyfikę pracy w Ministerstwie. Zastosowane techniki prowadzenia szkoleń zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Trenerzy prowadzący szkolenie wykazali się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem. Szkolenie zostało wzbogacone o test kompetencyjny i kurs e-learningowy
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Potwierdzam wykonanie szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego. Przeprowadzono w dniach 11, 14 i 18 marca jednodniowe szkolenia z zakresu przeprowadzania rozmów oceniających dla łącznej grupy 35 osób, w sali zagwarantowanej przez Wykonawcę.
MINISTERSTWO GOSPODARKI
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Firma szkoleniowa GAMMA sp. j. przeprowadziła 12 szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, w których łącznie uczestniczyło 226 pracowników Ministerstwa Gospodarki. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy szkoleń szczególnie wysoko ocenili warsztatowy charakter zajęć.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Firma Gamma sp. j. na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi była wykonawcą dwóch jednodniowych szkoleń zamkniętych z zakresu oceny okresowej w służbie cywilnej. Szkolenia odbyły się w dniach 3, 4 grudnia 2012.
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Szkolenia zostały Wysoko Ocenione przez uczestników, zwłaszcza dopasowanie programu do potrzeb urzędu oraz metody Szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne. Równie wysoko zostały ocenione kompetencje i zaangażowanie trenerów, co potwierdza przyrost wiedzy w testach wiedzy (średnio o 83%).
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Zgodnie z umową Wykonawca wykonał następujące prace: zorganizował, opracował i przeprowadził dwa dwudniowe szkolenia pt. „Współpraca w zespole” dla max. 40 uczestników wskazanych przez Zamawiającego w dniach 27-28 marca oraz 3-4 kwietnia 2014 r.; przeprowadził badanie przyrostu wiedzy/zmiany postaw przed i po szkoleniu oraz przygotował raport po realizacji Szkoleń zawierający kopie zaświadczeń wraz z wykazem tych zaświadczeń oraz dokumentację badania poziomu efektywności szkoleń.
MINISTERSTOWO SPORTU I TURYSTYKI
MINISTERSTOWO SPORTU I TURYSTYKI
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych (średnia ocena trenera 4,73 w skali 1 – 5). Szkolenie zostało zorganizowane na najwyższym poziomie, a firma GAMMA okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Przedstawiciel Wykonawcy w dniach 19-20.05 oraz 26-27.05.2014 r. poświadcza wykonanie usługi polegającego na przeprowadzeniu szkolenia pt. Inteligencja emocjonalna. Wykonanie przyjmuje się...
MINISTERSTWO FINANSÓW
MINISTERSTWO FINANSÓW
Niniejszym potwierdzam, że firma Gamma Sp. j. zrealizowała na rzecz Ministerstwa Finansów w dniach 13 – 14, 15 – 16, 20 – 21, 22 – 23, 29 – 30 października oraz 2 – 3, 4 – 5, 9 – 10, 12 – 13, 16 –...
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Tematyka szkoleń został przygotowana oraz zrealizowana w sposób profesjonalny. Zawartość merytoryczna szkoleń była dostosowana do profilu uczestników szkoleń. Współpraca z Wykonawcą przebiegała sprawnie. Szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością, dlatego rekomendujemy firmę Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mysłowickiej, 15 jako wiarygodnego i profesjonalnego organizatora szkoleń.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Tematyka szkoleń został przygotowana oraz zrealizowana w sposób profesjonalny. Osoby uczestniczące w szkoleniu wysoko oceniły pracę oraz wiedzę trenerów prowadzących szkolenia, czego odzwierciedleniem były oceny w ankietach ewaluacyjnych. Współpraca z Wykonawcą przebiegała sprawnie.
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w dniu 13 grudnia 2012 roku Szkolenie pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego Członka korpusu służby Cywilnej" dla łącznie 20 uczestników, pracowników Okręgowego Urzędu Miar W Warszawie.
Centrum Projektów Europejskich
Centrum Projektów Europejskich
W ramach zrealizowanej usługi wykonano  także następujące działania: Przeprowadzono rekrutację uczestników szkoleń; Przeprowadzono badania potrzeb szkoleniowych; Przygotowano programy szkoleń dopasowane do potrzeb uczestników; Przygotowano i dostarczono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika; Wystawiono certyfikaty dla każdego uczestnika;  Przygotowano raport podsumowujący każde szkolenie, uwzględniający ankiety ewaluacyjne, oraz przygotowano zestawienie wyników testów wiedzy (pre- i post-testów). Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z umową, co potwierdzają protokoły odbioru.
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Firma Gamma wywiązała się z realizacji zamówienia w zakresie szkolenia. Program został dostosowany do potrzeb uczestników, a wykładowca zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności dydaktycznych.
URZĄD SKARBOWY WARSZWA MOKOTÓW
URZĄD SKARBOWY WARSZWA MOKOTÓW
Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w dniu 23 listopada 2012 roku szkolenie pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej” dla łącznie 25 uczestników, pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów, Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek oraz Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów.
URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
Szkolenie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie, a firma Gamma okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych, średnia ocena trenera 4,6 w skali od 1 do 5.
URZĄD M.ST. WARSZAWY
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługę Szkoleniową wykonano terminowo i należycie, Zgodnie z zawartą umową, oraz zgodnie z programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny, z należytą starannością.
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Głównym powodem, dla którego firma Gamma została wybrana do realizacji Ww. Szkolenia było jej doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów oraz znajomość specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
URZĄD M.ST. WARSZAWY
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia.
URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
Urząd Miasta Sulejówek potwierdza, że firma Gamma z sukcesem zrealizowała projekt szkoleniowy, Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek". Projekt trwał od 01.05.2011 do 31.10.2012 r., wsparciem objęto wszystkich pracowników Urzędu.
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Urząd Miasta Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka potwierdza, że firma Gamma zrealizowała od lutego 2012 do kwietnia 2013 roku cykl szkoleń. Potwierdzamy, że szkolenia zostały zrealizowane ma najwyższym poziomie, a firma Gamma okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.
URZAD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
URZAD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Urząd Komunikacji Elektronicznej potwierdza, iż podmiot Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr BFB-231– 1/75/14 zawartej w dniu 18 czerwca 2014 r., w okresie od 23.06.2014 r. do 27.02.2015 r. zrealizował cykl dziewiętnastu jedno i dwudniowych szkoleń
UCZELNIA HELENY CHODKOWSKIEJ
UCZELNIA HELENY CHODKOWSKIEJ
Dzięki kreatywnej formule szkoleń opracowanej przez Gamma sp. j. uczestnicy zostali w pełni zaangażowani w aktywności szkoleniowe oraz wysoko ocenili wartość merytoryczną warsztatów i zdobytą wiedzę oraz umiejętności.
BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Współpraca z firmą przebiegała sprawnie. Szkolenia zostały zrealizowane należycie, dlatego mamy przyjemność rekomendować firmę Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski Sp.j. jako wiarygodnego i profesjonalnego organizatora szkoleń.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Niniejszym potwierdzam, że firma „GAMMA" D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zrealizowała dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia dedykowanego nt. „Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu zarządzania stresem i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami".
GŁÓWNY URZĄD MIAR
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Potwierdzam, że usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością. Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę polecić usługi szkoleniowe firmy Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j., jako partnera rzetelnego i kompetentnego organizatora szkoleń.
Wojskowe Biuro Emerytalne
Wojskowe Biuro Emerytalne
Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny oraz rzetelny. Dobór trenera oraz dopasowanie programu do naszych potrzeb sprawiło, że szkolenie spełniło nasze oczekiwania i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.
Krajowe Biuro Wyborcze
Krajowe Biuro Wyborcze
prowadzący szkolenie wykazał się bogatą wiedzą z zakresu prowadzonego szkolenia, profesjonalizmem i zaangażowaniem, a forma przekazywania wiedzy wpłynęła na zadowolenie pracowników z odbytego szkolenia.
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Trener prowadzący wykazał się profesjonalizmem, znajomością tematu oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były pozytywne opinie w ankietach.
UWM w Olsztynie
UWM w Olsztynie
Niniejszym potwierdzam, że firma Gamma D. D Diuk i M. Wasilewski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, przeprowadziła w dniach 12-14.06.2017 r. szkolenie z tematu: „Learning by doing, design thinking w zakresie kształcenia w obszarze nauk ekonomicznych”.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny. Dobór trenera oraz dopasowanie programu do naszych potrzeb sprawiło, że szkolenie spełniło nasze oczekiwania i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warsztaty na których uczestnicy wykonywali praktyczne ćwiczenia były uzupełnione o przykłady z codziennej pracy uczestników szkoleń. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość zrealizowanych zajęć, podkreślając że wiedza pozyskana na szkoleniu będzie miała praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.
ZUS Oddział w Białymstoku
ZUS Oddział w Białymstoku
Szkolenia przeprowadzone przez firmę „GAMMA" D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w opinii naszych uczestników zostały określone, jako interesujące i przydatne, spełniające ich oczekiwania.
ZUS Oddział w Bydgoszczy
ZUS Oddział w Bydgoszczy
Program szkolenia został dostosowany do specyfiki ZUS. Trener prowadzący warsztaty wykazał się bogatą wiedzą z zakresu prowadzonego szkolenia, profesjonalizmem i zaangażowaniem.
ZUS Oddział w Nowym Sączu
ZUS Oddział w Nowym Sączu
Firma GAMMA D. Didiuk i M Wasilewski Sp.j z siedzibą w Warszawie ul. Mysłowicka 15 zrealizowała dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu szkolenie dla kadry kierowniczej z tematu: Zarządzanie sobą oraz pracownika w sytuacji zmiany
ZUS Oddział w Jaśle
ZUS Oddział w Jaśle
Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny, interesujący i rzetelny oraz z należytą starannością zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
ZUS Oddział w Rzeszowie
ZUS Oddział w Rzeszowie
Firma Gamma D. Didiuk i M Wasilewski Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15 zrealizowała szkolenie dla kadry kierowniczej z tematu: „Wywiad kompetencyjny - metoda STAR”. Polecamy firmę Gamma jako godnego zaufania i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.
ZUS Oddział w Płocku
ZUS Oddział w Płocku
Trener prowadzący szkolenie to osoba kompetentna, bardzo dobrze przygotowana od strony merytorycznej. Jego zdecydowanym atutem jest umiejętność przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały oraz interesujący.
WOJEWODZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
WOJEWODZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
Wojewódzki Inspektorat inspekcji Handlowej w Gdańsku potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w dniach 19-20 listopada 2012 roku szkolenie pt. „Decyzje administracyjne” dla łącznie 40 uczestników.
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że firma Gamma zgodnie z umową z dnia 8 maja br. zrealizowała następującą usługę: Zorganizowała i przeprowadziła w dniach 24-25 maja i 28-29 maja br. dwa dwudniowe szkolenia pt. „Zarządzanie zespołem – efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów” dla przedstawicieli kadry kierowniczej GDDKiA;
MINISTERSTWO FINANSÓW BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWO FINANSÓW BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że firma Gamma sp.j. z siedzibą na ul. Solskiego 11, 01-620 Warszawa, wykonała zamówienie – cykl szkoleń w latach 2008 2009 na rzecz Ministerstwa Finansów. Powyższe szkolenia zostały zrealizowane w terminie określonym umową i bez zastrzeżeń.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Biuro Dyrektora Generalnego współpracowało z firmą Konsorcjum Szkoleniowo Doradcze Gamma, realizując szkolenia z zakresu etyki o przeciwdziałaniu korupcji.

Zobacz w dziale:

Pełna lista referencyjna

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR.  
Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Lista Referencyjna - Administracja Publiczna
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
Case studies
Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów
Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ ONLINE DLA:

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.